Gametall

informace o zpracování a ochraně osobních údajů obchodních partnerů

Společnost Gametall a.s., IČ 024 97 760, se sídlem Průmyslová 628, 373 81 Kamenný Újezd, zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka  2193, kontaktní osoba ve věcech ochrany osobních údajů Ing. Jiří Kačírek, telefonní kontakt:730150111, e-mail: kacirek@gametall.cz (dále jen “společnost“), v postavení správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů fyzických osob, které vystupují jako zástupci obchodních partnerů společnosti (dále společně jen jako „subjekty údajů“ či jen „subjekty“), včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a právem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

A. Zpracovávané údaje

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • IČ, DIČ
 • adresa bydliště, popř. místa podnikání
 • adresa elektronické pošty
 • doručovací či dodací adresa, liší-li se od adresy bydliště či místa podnikání
 • telefonní číslo
 • údaj o zaměstnání či jiný poměr k určité právnické či fyzické osobě

Společnost v souladu se zásadou minimalizace údajů zpracovává v konkrétním případě pouze takové množství údajů, které jsou nezbytné ke splnění účelu, za kterým byly osobní údaje poskytnuty. Společnost tedy neshromažďuje ani jinak nezpracovává výše uvedené údaje u všech subjektů údajů. Odůvodňuje-li to povaha poskytované či poptávané služby, společnost může zpracovávat i jiné než výše uvedené osobní údaje subjektů, vždy však pouze v míře nezbytné pro splnění účelu dané služby a získané v souladu s Nařízením. Společnost nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů, pokud k takovémuto zpracování neudělil subjekt výslovný souhlas.

B. Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává shora uvedené osobní údaje za účelem realizace služeb nabízených či poptávaných společností a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Tyto údaje společnost získává zejména při objednávce určité služby obchodním partnerem či společností, popř. v rámci další komunikace mezi smluvními stranami. Právním základem pro zpracování osobních údajů je tak smlouva uzavíraná mezi obchodním partnerem, u kterého subjekt údajů působí a společností či jednání o této smlouvě, popř. je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje, např. povinnosti vyplývající z daňových předpisů.

C. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemcem osobních údajů jsou zejména pověření zaměstnanci společnosti, kteří zajišťují splnění smluvních a zákonných povinností vztahujících se ke smlouvě, jejíž stranou je obchodní partner, u kterého působí subjekt údajů. V zákonem dané míře poskytuje společnost údaje subjektů i příslušným orgánům veřejné správy, např. z titulu plnění povinností stanovených daňovými předpisy. Společnost používá pro zpracování osobních údajů v prvé řadě vlastní zaměstnance, omezeně pak externí partnery, pokud je to účelné pro zefektivnění a zkvalitnění služeb poskytovaných společností. V takovém případě je zajištěna maximální integrita a bezpečnost osobních údajů subjektů a zpracování probíhá výlučně na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Společnost nepředává osobní údaje třetím osobám sídlícím mimo EU.

D. Forma a délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a/nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, v závislosti na druhu poskytované či poptávané služby. Společnost nezpracovává osobní údaje způsobem, kterým by docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování subjektů údajů. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je obchodní partner, u kterého působí subjekt údajů, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodání služby, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro řádné splnění smlouvy, popř. po lhůtu stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.).

E. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má k zaručení ochrany jeho osobních údajů tato práva:

 1. Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva subjektů údajů obsažená v čl. 13 Nařízení, zejména se jedná o právo subjektu na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a na znalost účelu, pro který jsou osobní údaje subjektu společností shromažďovány a dále zpracovávány).
 2. Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva subjektů obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o právo subjektu na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje subjektu zpracovávány).
 3. Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva subjektů obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo požadovat, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se subjektu týkají).
 4. Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva subjektů údajů obsažená v čl. 17 Nařízení, zejména se jedná o právo subjektu, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání subjektu vymazala osobní údaje subjektu za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané Nařízením).
 5. Právo na omezení zpracování (právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva subjektů obsažená v čl. 18 Nařízení, zejména se jedná o právo subjektu, aby společnost omezila zpracování jeho údajů, pokud popírá jejich přesnost či subjekt vznesl námitku proti jejich zpracování).
 6. Právo na přenositelnost údajů (právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva subjektů obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo subjektu získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva subjektů údajů obsažená v čl. 21 Nařízení).
 8. Zjistí-li nebo domnívá-li se subjekt údajů, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.
 9. Nesjedná–li společnost nápravu, má subjekt údajů právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo subjektu na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.